Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Uygulama Usul ve Esasları

Burada bulunan Usul ve Esasların PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DİREKTÖRLÜĞÜ USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç. Kapsam, Dayanak, Tanımlar


Amaç 
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma ve Yenilikçilik 
Direktörlüğü’nün oluşumu,  yönetim ve organizasyon yapısı,  çalışma şekli, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönerge; 
(1)  Üniversitenin araştırma altyapısını geliştirmek, 
(2)  Dış kaynaklardan fonlanan proje sayısını ve bütçesini arttırmak, 
(3)  Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, 
(4)  Üniversitenin üniversitelerarası ve kamuyla olan işbirliklerini artırmak, 
(5)  Akademisyen ve öğrencilere yenilik ve girişimcilik konularında destek olmak, 
(6)  Araştırma unsurlarının birbiriyle iletişim ve işbirliklerini geliştirmek, 
kapsamındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3  –  2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilat Kanunu bu yönergenin dayanağını oluşturur.  
 
Direktörlüğün Kuruluş Amacı 
Madde 4 – Direktörlüğün kuruluş amacı; Üniversitenin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve 
politikaları doğrultusunda, araştırma alanındaki yetenek, beceri ve kabiliyetlerinin uyum 
içinde gelişmesini sağlayarak Üniversitenin ulusal ve uluslararası ortamlarda üst sıralarda yer 
almasını mümkün kılacak nicelik ve nitelik açısından üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları 
elde etmesine ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmesine destek olmaktır. 
 
Tanımlar 
Madde 5 – Bu Yönergede tanımlanan; 
a) Üniversite  : Süleyman Demirel Üniversitesini  
b) Rektör  : Üniversite Rektörünü, 
c) AYD  : Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve 
Yenilikçilik Direktörlüğünü 
d) Direktör  :  Rektör tarafından  AYD’yi yönetmek amacıyla atanan 
öğretim üyesini, 
e) Direktör Yardımcısı/ları : Direktör tarafından atanan öğretim üyesini, 
f) Akademik Birimler  : Üniversitenin; Fakültelerini, Yüksekokullarını, 
Enstitülerini, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini, Koordinatörlüklerini ve 
Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini 
İfade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 
AYD Yönetimi ve Görevleri 

AYD Yönetimi 
MADDE 6 –  
(1) Direktör, görev alanıyla ilgili konularda doğrudan Rektöre bağlıdır. 
(2) Direktörlük, bir direktör ve en fazla 3 direktör yardımcısından oluşur. Direktör, Rektör 
tarafından Üniversitenin profesör unvanlı kadrolu öğretim üyeleri arasından, direktör 
yardımcıları ise Direktörün önerisiyle Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından 
Rektör tarafından atanır.  
(3) Direktör ve Direktör Yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Direktör 
ve Direktör Yardımcıları aynı usul ile yeniden atanabilir. Direktör Yardımcılarının 
görevi, Direktörün görev süresi ile sınırlıdır.  
 
Direktörün görevleri  
MADDE 7 – Direktör, 
(1) AYD’nin ilgi alanına giren her türlü faaliyetin yönetilmesi, AD’nin temsil edilmesi ve 
faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,  Üniversite  içi ve dışı, konu ile ilgili 
kurum temsilcileri ve bireyler ile bilgi alma ve bilgi verme amaçlı görüşmeler yaparak 
iş birliği çalışmalarının yönetilmesini, 
(2) AYD’nin strateji ve süreçlerin tasarımlarını oluşturulması, takip edilmesi ve 
iyileştirmesini, 
(3) Düzenli olarak Rektör ile ilişkiyi sürdürüp bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirerek, 
AYD stratejisini Üniversite stratejisi ile uyumlu hale getirmesini, 
(4) AYD’nin kaynaklarını yönetmek ve ilgili yerlere tahsis etmek, gerekli bazı alt 
yapıların kurulması için teşebbüste bulunulmasını, 
(5) Üniversite içi inovasyon ile ilişkili akademik ve idari birimler arasındaki veri akışında 
düzenlemeler yapılmasını, 
(6) AYD’nin ve  Üniversite’de  yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, 
komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve personelin düzenli ve etkin 
çalışmasının sağlanmasını, 
(7) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara 
ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve 
yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun 
sağlanmasını, 
(8) TÜBİTAK 1513 Projesi ile ilgili, stratejik bakış açılarını ele alma, sözleşmede 
belirtilen faaliyetleri tarif etme, yürütülmesini izleme, TÜBİTAK’a sunulacak 
raporlarının denetlenmesi amacı için şirket ile koordinasyonun sağlanmasını 
Yürütmekle görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AYD’ye Destek Verecek Birimler, AYD’nin, Komisyonları ve Grupları 

Direktörlüğün İşbirliği Yapacağı Birimler 
MADDE 8 – AYD’nin faaliyetlerini sürdürürken işbirliği içinde olacağı birimler şunlardır: 
(1) Üniversite Genel Sekreterliği, 
(2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,  
(3) İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, 
(4) Personel Daire Başkanlığı, 
(5) Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörlüğü 
(6) Hukuk Müşavirliği 
 
Komisyonlar ve proje grupları  
MADDE  9  –  Bu yönerge kapsamındaki faaliyetlerin etkili, etkin ve verimli yürütülmesi 
amacıyla proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde 
çalışmalar yapmak üzere kurullar, bölüm seviyesinde temsilcilikler, komisyonlar ve gruplar 
AYD’nin önerisi ve Rektör onayı ile kurulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük  
MADDE 10 – (1) AYD Yönergesi Süleyman Demirel Üniversite Senatosu tarafından kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
MADDE 11 – (1) AYD Yönergesi’ni Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 

Bu İçeriği Paylaş!