Sınai Mülkiyet Hakları (SMH) Yönergesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 SINAȊ MÜLKİYET HAKLARI, BULUŞLARIN YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yükümlülükler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1:

(1)- Bu yönerge; Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki araştırmacıların  sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi, korunması, paylaşılması, lisanslanması ve ticarileştirilmesi konularındaki çalışma usul ve esasları düzenler.  Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi ile buluş bildirimi yapan Süleyman Demirel Üniversitesi araştırmacılarının karşılıklı yükümlülük, hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2:

(1)- Bu yönerge; 6/11/1981 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, 10/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 113 ilâ 122 nci maddelerine  ve 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe, 29.09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışsan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3:

(1)- Bu yönergede geçen;

a) Araştırma Anlaşması: Araştırmacılar tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi ve/veya başka üniversitelerin araştırmacıları veya üçüncü kişiler ile yapılan, araştırmalar ve/veya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde oluşturulan, araştırmanın başlamasından önce Süleyman Demirel Üniversitesi’nde zaten var olan ve/veya araştırma faaliyetlerinden doğan sınai hak ürünleri ile ilgili olan Araştırma Hizmet Anlaşmaları, kamuya açıklama koşullarını da içeren Gizlilik Anlaşmaları, İşbirliği Araştırma ve Geliştirme Anlaşmaları, Materyal Transferi Anlaşmaları, Danışmanlık Anlaşmaları ve diğer anlaşma türlerini ifade eder,
b) Araştırmacılar: SDÜ öğretim üyeleri ve elemanlarını, idari personelini, öğrencilerini veya ortak proje veya araştırmalarda görev alanları,
c) Buluş: Herhangi bir alanda mevcut problemlere teknik çözüm getiren yeni bir cihaz, ürün veya yöntemlerin tümünü,
ç) Buluş Bildirim Formu: Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmiş, buluş ve buluş sahibine dair bilgilerin bulunduğu, SDÜSMH başvuru sürecini başlatan belgeyi,

d) Buluş Sahibi/Buluşçu: Buluşu yapan kişi veya kişiler,
e) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini,
f) Değerlendirme Komisyonu: Çalışanların ortaya çıkardığı buluşların, sınai haklar çerçevesinde değerlendirmesini yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunu,
g) Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü,
h) Hizmet Buluşları: Araştırmacıların, üniversite bünyesinde yaptıkları bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdikleri buluşlar,
ı) İtiraz Komisyonu: SDÜ başvuru sürecinde anlaşmazlık olması veya karara itiraz durumunda itiraz başvurusunu değerlendirerek yönetim kuruluna rapor eden komisyonu,

i) Lisanslama: Sınai mülkiyet hakları kullanımının bedel karşılığında devredilmesini,
j) Marka: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde ve sicilde gösterilebilir olması koşuluyla; kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareti,
k) Patent: Teknolojinin her alanındaki buluşlara; yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uyulanabilir olması koşuluyla ulusal patent ofisleri tarafından verilen yasal mülkiyet hakkını,
l) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
m) SDÜ: Süleyman Demirel Üniversitesini,
n) SDÜSMH: Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Haklarını,
o) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
ö) Serbest Buluşlar: Hizmet buluşlarının dışında kalan diğer buluşlar ya da üniversitenin talep hakkının bulunmadığı buluşlar hak talep etmediği buluşlar,

p) Sınai Mülkiyet Hakları (SMH): Tasarım, patent, marka, coğrafi işaret, entegre devre, faydalı model, geleneksel ürün adları ve benzerlerini,
r) Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörlüğü: Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’yi,
s) Ticarileştirme:Sınai mülkiyet haklarının; devir ve lisanslama şirketi aracılığıyla veya herhangi bir şekilde kullanılması da dâhil olmak üzere ticari amaçlı tasarrufunu,
ş) Kanun: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu,

t) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) Yönetmelik: 09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışsan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliği
ü) Mutabakat Sözleşmesi: Sınai mülkiyet hak ürünün ticarileştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin hak sahipleri arasındaki paylaşımını düzenleyen sözleşmeyi ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu, Komisyonun Görevleri ve İşleyişi

Komisyon Oluşumu

MADDE 4:

(1) Değerlendirme Komisyonu Rektör yada Rektör tarafından görevlendirilen Bilimsel Araştırma Projelerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Müşaviri ve Senato tarafından seçilen en az 4 öğretim elamanı üyeden oluşur. Değerlendirme Komisyonuna Rektör yada Rektör tarafından görevlendirilen ilgili rektör yardımcısı başkanlık eder. Üyeler, 3 yıl süreyle görevlendirilir.

Komisyonun Görevleri

 MADDE 5:

(1) Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kurula gönderilen Buluş Bildirim Raporlarını değerlendirerek konuyla ilgili kararını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
b) Üniversitenin sınai haklarla ilgili politikalarını belirlemek,
c) Sınai Haklar kapsamındaki tüm fikir ürünlerini idari, hukuki ve ekonomik açıdan yönlendirmek
ç) Üniversite lehine korunan sınai hak ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla oluşan hak ihlali durumlarını raporlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna iletmek,

d) Sınai hakların korunması için ulusal ve uluslararası başvuruların hangi ülkelerde yapılacağının tespitini yapmak,
e) Konunun özelliğine ve belirlenmiş işletme politikalarına uygunluğuna göre bazı sınai hak ürünlerinin ticaret sırrı olarak saklanmasının ve açıklanmamasının tespitini yapmak,
f) Bu politika ve esaslara uygun olarak sınai hak ürünlerine ilişkin, hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedelleri belirlemek,
g) Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği sonucunda ortaya çıkan/çıkabilecek sınai haklar üzerindeki hak sahipliği konusunda gerekli tespitleri yapmak,
ğ) Patent veya faydalı model belgelerine ilişkin yıllık yenileme ücretlerin yatırılması ile tasarımların ve markaların süresinde yenilenmesi tespitinde bulunmak,

h) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Üniversite öğretim elemanları tarafından üretilen bilgi sonucunda ortaya çıkan sınai mülkiyet hak sahipliği konusunda Üniversite Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,
ı) Gerekli durumlarda buluş bildirim formunun güncellenmesini/yeniden hazırlanmasını talep etmek,

i) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmaktır.
 Komisyonun İşleyişi

MADDE 6:

(1) Değerlendirme Komisyonu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Komisyon,  üniversite bünyesinde konunun uzmanlarından gerekli gördüğü durumlarda görüş isteyebilir veya alt komisyonlar oluşturabilir. Değerlendirme Komisyonu kararları tavsiye niteliğinde olup Üniversite Yönetim Kurulunun onayını gerektirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınai hak sahipliği temel esasları, Buluş Bildirimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Buluşun Korunması ve Buluşun Ticarileştirilmesi, Gelirlerin dağıtımında sınai hak sahipliği

Sınai Hak Sahipliği Temel Esasları

MADDE 7:

(1) Buluş, araştırmacıların üniversite bünyesinde yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmışsa veya ortaya çıkarılmasında Üniversite’nin finansal veya lojistik açıdan desteği bulunmuşsa, bu takdirde buluş hizmet buluşudur ve ortaya çıkan Sınai Mülkiyet Haklarını değerlendirme hakkı yönetmelikte belirtilen 28. Madde uyarınca üniversite’ye aittir.

(2) Araştırmacılar serbest buluşunun  sınai mülkiyet haklarını SDÜ’ye devretmeyi talep edebilirler. Bu durumda SDÜ, İş bu Usul ve Esasların 8’inci maddesi kapsamında sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm işlemleri, ticarileştirme lisanslama anlaşmaları da dahil yürütme sorumluluğunu alır.

(3) SDÜ’nün, Değerlendirme Komisyonu önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerle söz konusu hakkın serbest buluş olarak  araştırmacıya devrine karar verebilir.

(4) Üçüncü Kişiler tarafından desteklenen araştırmalar veya SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü’nde imzalanmış başka bir anlaşma kapsamında ortaya çıkan hak sahipliği, söz konusu anlaşmaların hükümlerine göre belirlenecektir.

(5) SDÜ tarafından istihdam edilmemiş öğrencilerin, öğrenimleri esnasında oluşturdukları bütün sınai hak ürünleri üzerindeki hakları kendilerine aittir. Ancak, öğrencilere  sınai mülkiyet haklarını SDÜ’ye devretme hakkı verilecek ve iş bu Usul ve Esasların 7’inci maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan kapsamda herhangi bir çalışan hak sahibi gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Bu gibi durumlarda, öğrenci danışmanı, ilgili koşullar ve üçüncü kişilerin hakları açısından öğrenciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Haklar SDÜ’ye tahsis edildiğinde veya SDÜ tarafından sınai hak ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilecek gelirin paylaştırılması hususunda öğrenci, SDÜ çalışanı gibi paya dahil edilir. Öğrencinin araştırma faaliyetini SDÜ ve/veya kamu kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği durumlarda buluş hizmet buluşudur ve ortaya çıkan  Sınai Mülkiyet Hakları Üniversite’ye aittir.

(6) SDÜ, devraldığı herhangi bir sınai hakkı kullanmamaya karar verirse veya kullanamazsa, bu duruma ilişkin bildirimi, korumanın elde edilmesini terk etmeden veya terk etme sonucunu doğuracak işlemden   en az bir (1) ay önce Araştırmacıya yapacaktır. Böyle durumlarda, Araştırmacı, İş bu Usul ve Esasların ilkeleri kapsamında sınai haklarını bireysel olarak koruma veya değerlendirme hakkına sahip olacaktır.

(7) Üniversitemize bildirimde bulunulmaksızın hizmet buluşuna ilişkin patent başvurusu yapılması veya patent alınması halinde Yönetmeliğin 5. Madde 7. Fıkrasına göre yasal işlem üniversite hukuk müşavirliğince başlatılır.

Buluş Bildirimi

MADDE 8:

(1) SDÜ’nün Sınai mülkiyet haklarının korunmasından ve ticarileştirilmesinden SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  sorumludur. Buluş başvurusu ilk olarak SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü ‘ne yapılır. SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  sürecin yürütülmesinde hak sahibi/sahipleri ile birlikte karar alır.

(2) Hak sahipleri, Sınai mülkiyet haklarına konu teşkil eden buluşta elde edilen tüm sonuçları, araştırma sırasında alınan destekleri, sponsorlukları ve anlaşmaları SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü ‘ne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Araştırmacı SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  tarafından hazırlanan buluş bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür. Sınai hak ürününün daha iyi açıklanması ve incelemesi aşamasında gerekli olan önceki belgeler de dahil olmak üzere tüm bilgiler, dokümanlar, planlar, tasarımlar ve diğer bilgi ve belgeler Araştırmacı tarafından buluş bildirim formuna eklenir. Buluş bildirim formunun teslimi sırasında gerekirse SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü    ve araştırmacı arasında “ Mutabakat Sözleşmesi” imzalanır.

(4) Bildirimde şekil veya içerik açısından düzeltme gerekiyorsa, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  bunu 1 (bir) ay içinde bildirimde bulunan Araştırmacıya bildirir. Düzeltme bildiriminden sonra, araştırmacı talep edilen düzeltmeleri 1 (bir) ay içinde gerçekleştirir ve SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü ’ne sunar. Araştırmacı bu hususları kabul edip etmediğini de bu süre içerisinde bildirir.

(5) Sınai hak ürünü birden çok araştırmacı tarafından ortaya çıkartılmış ise bu bildirim birlikte yapılır ve dahil olan tüm taraflarca imzalanan EK-1 de verilen “Mutabakat Sözleşmesi” ile hak sahiplerinin adları, katkı payları ve aralarındaki hak paylaşımları belirtilmek zorundadır.  Masraflar ve gelirler sınai hak ürününe katkı oranları göz önüne alınarak ilgili kurumlar tarafından paylaşılır. Masraflara katılmayan kurum/kurumlar buluş hakları ile her türlü gelirden feragat etmiş sayılır.

Buluşun Korunması

MADDE 9:

(1) Bildirim tarihi, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  tarafından buluşçuların tamamı tarafından imzalanmış mutabakat sözleşmesinin, buluş başvuru formunun ve gerekli ek belgelerin alındığı gün olarak kabul edilir.

(2) Buluş Bildirim tarihinden sonra, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, EK-2’deki Buluş Bildirim Formu ve eklerinin uygunluğunu inceleyerek, gerekli görüldüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak sınai hakkın değerlendirilmesine başlar.

(3) Sınai mülkiyet haklarının korunması ve sınai hak ürünlerinin ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapılır. Araştırmacı EK-2’deki Buluş Bildirim Formunda ve/veya EK-1’deki Mutabakat Sözleşmesinde verdikleri eksik ya da yanlış bildirim sebebiyle, yapılan sınai hak koruma başvuruları ve anlaşmalarda bilgilerin yanlış ya da eksik belirtilmesinden doğacak sonuçlar Araştırmacı(lar)ın sorumluluğundadır.

(4) Ön değerlendirme sonuçları değerlendirme Komisyonu’na sunulur. Değerlendirme Komisyonu, sınai hak için korumaya ilişkin karar alarak yönetim kuruluna iletir. Başvuru tarihinden itibaren 4 (dört) ay içerisinde bütün değerlendirme ve karar süreci tamamlanır. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan karar buluş sahibine bildirilir.

(5) Araştırmacıların serbest buluşlarının Sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerine destek alma karşılığı Araştırmacı(lar)a sınai mülkiyet haklarını SDÜ’ye devretme hakkı verilir. Buluş Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından nihai karar verilir. Hak sahipliğinin SDÜ’ye devri konusunda karar verilirse, Sınai Hak Devir Sözleşmesi imzalanır.

(6) Bir sınai hakka ilişkin başvuru yapılmadan önce araştırma sonuçlarının kamuya açıklanması, ilgili sınai mülkiyet haklarının uygun şekilde korunmasını ciddi derecede tehlikeye atacağından hak sahibinden/sahiplerinden gerekli başvuru yapılmadan önce, araştırma sonuçlarına ilişkin kamuya herhangi bir bildirim yapmaktan kaçınmaları istenir.

(7) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, yayınlardaki gereksiz gecikmeleri önlemek üzere makul bir süre içinde, yasal korumayı sağlamak için ilgili süreçleri gecikmeden başlatmak ve korumanın elde edilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür.

BuluşunTicarileştirilmesi

MADDE 10:

(1) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  ve buluş sahipleri, SDÜ’nün buluşu değerlendirmeye karar vermesinden itibaren 18 ay içerisinde değerlendirme sürecinin bir parçası olarak uygun bir ticarileştirme stratejisini belirler. Bu strateji, ticarileştirme sürecinde ilgili her bir tarafın görevlerinin ana hatlarını ve eylemlerin son tarihlerini içerir.

(2) Sınai ürünlerinin teknik gizli bilgi (ticari sır) olarak ticarileştirilmesinin daha uygun olduğu durumlarda SDÜ, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  üzerinden buluşçuyla anlaşarak, hakların koruması için başvurmamaya karar verebilir veya yayınlanmamış bir başvuruyu geri çekebilir. Böyle durumlarda, hak sahibinden/sahiplerinden sınai hak ürünlerini herhangi bir şekilde kamuya açıklamaktan sakınacaklarına dair yazılı bir beyan talep edilir. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde SDÜ, Araştırmacıların yayın yapma özgürlüğüne ve olası ticari kazancına zarar vermemekle ve ayrıca kamu menfaatlerini dikkate almakla yükümlüdür.

(3) İş bu Usul ve Esasların 8’inci maddesi kapsamına girmeyen konular da İş bu Usul ve Esaslar hükümleri kapsamında Araştırmacılar tarafından SDÜ’ye bildirilir. Böyle durumlarda, SDÜ ilgili bütün bilgilerin tam olarak bildirilmesinden itibaren 4 (dört) ay içerisinde hakların kullanıp kullanmayacağına karar verir. SDÜ’nün hakların korunması ve sınai hak ürünlerinin ticarileştirilmesini üstlenmeye karar vermesi halinde, iş bu Usul ve Esaslarda belirtilen kurallar uygulanır ve hakların korunması ve sınai hak ürünlerinin ticarileştirilmesi ile ilgili masraflar, SDÜ tarafından karşılanır.

(4) Değerlendirme ve ticarileştirme süreci esnasında, sınai hak ürünlerine ait bilgiler gizlilik anlaşması  altında üçüncü kişilere açıklanabilir.

(5) Araştırmacıların, İş bu Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve 12’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında sınai mülkiyet haklarını SDÜ’ye devretmeme kararı almaları veya SDÜ’nün  sınai mülkiyet haklarını istememesi durumunda, sınai mülkiyet haklarının buluşçular tarafından ticarileştirilmesi durumunda, İş bu Usul ve Esasların 2 inci maddesinde belirtilen mevzuata göre, buluşun ne şekilde ticarileştirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında SDÜ’ne yazılı bilgi vermekle yükümlüdürler. Üniversite, buluşun, tescil ve/veya ticarileştirmesi hususunu uygun bulmazsa kararını 3 (üç) ay içinde buluş yapana yazılı olarak bildirir.

(6) Değerlendirme Komisyonu inceleme sonucunda, üniversitenin buluş üzerindeki haklarıyla ilgili olarak, aşağıda ifade edilen beş karardan hangisinin en uygun olacağını belirleyerek Üniversite Yönetim Kuruluna bildirir.

a) Buluşu hizmet buluşu olarak tespit edip tam hak talep etmek.
b) Buluşu hizmet buluşu olarak tespit edip kısmi olarak hak talep etmek.
c) Buluşu serbest buluş olarak tespit edip, buluşa ilişkin hakların tamamının kendisine devrini teklif etmek.
d) Buluşu serbest buluş olarak tespit edip, kısmi hak devrini teklif
e) Buluşu serbest buluş olarak tespit edip her hangi bir hak talep etmemek.
(7) Buluş sahibinin karara itiraz etmesi durumunda itiraz mercii üniversite yönetim kuruludur. Üniversite yönetim kurulu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 2 ay içerisinde nihai kararını bildirir.

Gelirlerin Dağılımında Sınai Hak Sahipliği

MADDE 11:

(1) SDÜ, iş bu Usul ve Esasları SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  üzerinden uygulayarak sınai hak ürünlerinin ticarileştirilmesini ve elde edilen gelirlerin dağıtılmasında SDÜ’nün, Araştırmacıların ve SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü  ’nun çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.

(2) SDÜ, Sınai haktan elde edilen gelirin paylaşılması konusunda Yönetmeliğin 35. Maddesi kapsamınmda  adil ve orantılı biçimde paylaşılmasını ilke edinmektedir. Sınai ürün için öncresinde gerçekleştirilen tüm harcama ve harçlar düşüldükten sonra kalan net gelirden elde edilen hasılatın paylaşım oranları Araştırmacı(lar)ın Net Gelirden Aldığı pay  % 70, kalanı pay ise üniversiteye aktarılır. Üniversite elde ettiği gelirin yarısını Yönetmeliğin 35/4 fıkrasına göre SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü ’ne aktarır.

(3) Toplu ve tek sefer ödemelerde kümülatif gelire ait sınır miktarları dikkate alınarak hak paylaşımı yapılır.

(4) Paylaşım oranları Türk Lirası cinsinden verilmiş olup diğer birimlerde gerçekleştirilen ticarileşme faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen, payın oluştuğu gündeki döviz kuruna göre Türk Lirasına dönüşümü sağlandıktan sonra Kümülatif Gelir Miktarı hesaplaması yapılır.

(5) Birden fazla hak sahibi olması durumunda, hak sahipleri için ayrılan pay, İşbu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında tanımlandığı şekilde bir mutabakat metni yapılmamış olması durumunda imzalı Buluş Bildirim Formunda belirtilen usullere göre  hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörlüğünün Görev ve Yükümlülükleri

Görevleri

MADDE 12:

(1) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve tüm araştırmacıların  sınai mülkiyet haklarının bilgilendirilmesi, tanıtılması ve savunmasında Rektör ve komisyona danışmanlık görevi yapmakla sorumludur.

(2) Araştırmacılar ile yapılan tüm çalışmalarda gerek SDÜ gerek araştırmacının tüm haklarını korumak adına sürecin başlangıcında süreç ile ilgili tüm sözleşmelerini yapmak SDÜ Teknokent Koordinatörlüğünün görevlerinden olup, araştırmacının ve SDÜ’nün haklarını ve gizliliklerini sağlamayı taahhüt etmektedir.

(3) SDÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan sınai hak  ürünlerinin korunmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda gerekli tüm başvuruları yapma görevi SDÜ Teknokent Koordinatörlüğünündür.

(4) SDÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan sınai hak ürünlerinin ticari potansiyellerini belirleyecek süreçler oluşturmak ve bu süreçler doğrultusunda sınai hak  ürünlerinin değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak SDÜ Teknokentin görevidir..

(5) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda sınai hakları serbest bırakmak istemesi durumunda, hak sahiplerine haklarını korumaları için yönlendirici destek verme görevini üstlenir.

Yükümlülükleri 

MADDE 13:

(1)Başvuruları gerçekleştirilen sınai hak ürünlerinin kamu yararına uygulamaya dönüştürülmesini ve/veya ticarileştirilmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda SDÜ ve hak sahibini temsil etmek ve ilgili anlaşmalarda taraf olmayı taahhüt etmektedir.

(2) Ticarileştirme anlaşmalarına taraf olunması süreçlerinde; etik ilkelere uymak ve sınai hak ürünlerinin yanlış kullanımını önleyecek mekanizmalar geliştirmek, kâr amacı güden üçüncü kişiler tarafından hak sahiplerinin adlarının ve ticari markalarının kullanımını denetlemek, anlaşmaların en üst düzeyde esneklik içermesini ve SDÜ ile hak sahiplerinin haklarından en üst düzeyde yararlanabilmelerine imkan vermek, SDÜ’nün vergiden muaf statüsünün kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli yasal tedbirleri SDÜ’ye önermeyi taahhüt etmektedir.

(3) Ticarileştirme faaliyetleri esnasında bölge için sosyal ve ekonomik kalkınma adına bölgeye özgü sorunların incelenmesi sonucunda SDÜ için öncelikli araştırma alanlarıyla ilgili politika belgeleri oluşturmayı taahhüt etmektedir.

(4) Sınai mülkiyet haklarının korunması için yapılacak başvurulara Üçüncü Kişilerden destek almak için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı, gerektiğinde profesyonel kişi ve/veya kurum/kuruluşlarla anlaşma yaparak hizmet satın almayı taahhüt etmektedir.

(5) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, korunan Sınai mülkiyet haklarının devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini ve tarihlerini takip etmeyi, tahakkuk eden her türlü masrafın zamanında ödenmesi konusunda hak sahibini/sahiplerini bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

(6) SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü, ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir sınai hak ürünü için muhasebe kayıtlarını tutmayı ve kullanımdan gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasını sağlamayı taahhüt etmektedir.

(7) Teknokent Koordinatörlüğü, kendisine gelen buluş bildirimini kaydeder ve bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esasların ihlali, Uyuşmazlığın Çözümlenmesi, Yürürlük ve Yürütme

Usul ve Esasların ihlali

MADDE 14:

(1) Bu yönergenin hükümlerinin ihlali halinde imzalanan sözleşme ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.

(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 30195 hükümleri uygulanır.

Uyuşmazlıkların çözümlenmesi

MADDE 15:

Başvuran ile üniversite arasında uyuşmazlık çıkması durumunda iş bu uyuşmazlık tahkimde çözülecektir. Tahkim heyeti ülkemiz Hukuk Fakültelerinden fikri mülkiyet, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanında uzman  üç öğretim üyesi, üyeden kurulur. Uyuşmazlığın çözümlenmesi ile ilgili tahkim heyetini Rektör belirler.

Yürürlük

MADDE 16:

(1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 17:

(1) İş bu usul ve esaslar SDÜ Rektörü  tarafından yürütülür.

 


 

EK-1: MUTABAKAT SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR
 

Bir tarafta “SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  TEKNOKENT KOORDİNATÖRLÜĞÜ”   ile diğer tarafta “……………………………………………………………” sınai mülkiyet hakkı başvuru/tescil sahibi” (bu sözleşmede kısaca hak sahibi olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

 

2.       SÖZLEŞMENİN KONUSU
 

Sözleşmenin konusu, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü tarafından takip edilen, başvuru dosya işlemleri gerçekleştirilen ve yönlendirme yapılan, verilen, açıklanan, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin hak sahibinin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

 

3.       İŞİN TANIMI
 

Sınai Mülkiyet kapsamındaki tüm içerikler ve takip ve düzenleme işlemleri ve SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü tarafınca verilen sınai mülkiyet hakları hizmetleridir. Ayrıca ek olarak belirlenecek her türlü işleyiş, işletme, mühendislik ve üretim hizmetinde iş tanımı olarak kabul edilir.

 

4.       GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
 

Sözleşmede tanımlanan ve danışmanlık konusunu oluşturan iş esnasında hak sahibi tarafından SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü’ne açıklanan bilgi, sınai mülkiyet dokümanı ve hazırlıkları, teknik resim ve tasarımlar, belge, ticari sır, diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

 

5.       SÖZLEŞME SÜRESİ
6.       HAK SAHİPLERİ, KATKI PAYLARI, ARALARINDAKİ HAK PAYLAŞIMLARI
 

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, YÜKLENİCİNİN, Teknokent Koordinatörlüğü ile 3. maddede tanımlanan işin başlatılması ile başlayıp, bu tescil aşamasına ve tescil işleminin sonuçlanmasına kadar devam edecektir.

 

İşbu sözleşme, …/…../20…. tarihinde iki nüsha olarak hazırlanarak taraflarca okunup imza altına alınmış, birer sureti taraflara verilmiştir.

 

 

Hak Sahibi/Sahipleri                                                                      Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent Koordinatörlüğü

 

 

 

EK-2: BULUŞ BİLDİRİM FORMU

 

Değerli Hocamız,

 

Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü akademisyenlerimizin sahip olduğu buluşları tespit ederek akademisyenlerimiz ile sanayi arasındaki çalışmaların kurumsal bir çatı altında ilerlemesine yardımcı olmak adında Buluş Bildiri Formu’nu hazırlamıştır. Bu formun eksiksiz bir biçimde doldurulmasıyla akademisyen-sanayi eşleşmesinde SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü olarak önemli adımlar atacağımızı düşünmekteyiz.  Bu formu doldurarak sağlayacağınız katkı için şimdiden teşekkür eder ve de çalışmalarınızın devamını dileriz.

 

BULUŞ BİLDİRİM FORMU

 

BULUŞ BAŞLIĞI:

 

KORUMA TİPİ:

 

BAŞVURU TARİHİ:

 

BAŞVURU NO:

 

A-BULUŞ SAHİBİ / SAHİPLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Buluşun tasarımında ve/veya geliştirilmesinde katkıda bulana tüm kişilerin adlarının ve bilgilerinin tam olmasına dikkat ediniz. Birden fazla buluş sahibi olması durumunda iletişime geçilecek kişiyi belirtiniz. Başvuru sahibi olan kişi buluş sahibi ise bu husus ayrıca belirtilmelidir.)

 

1.Buluş Sahibi:

Adı-Soyadı:

TC Kimlik No:

E-Posta / Telefon:

Buluş Üzerindeki Katkı Payı: (%)

 

2.Buluş Sahibi:

Adı-Soyadı:

TC Kimlik No:

E-Posta / Telefon:

Buluş Üzerindeki Katkı Payı: (%)

 

3.Buluş Sahibi:

Adı-Soyadı:

TC Kimlik No:

E-Posta / Telefon:

Buluş Üzerindeki Katkı Payı: (%)

 

B- BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Buluş sahibinden farklı olması halinde doldurulması gerekmektedir. Başvuru sahibi tüzel kişi ise firma/kurum adını belirtmeyi unutmayınız.)

 

 

C- BAŞVURU TALEBİ

Buluşu hizmet buluşu olarak tespit edip tam hak talep etmek.
Buluşu hizmet buluşu olarak tespit edip kısmi olarak hak talep etmek.
Buluşu serbest buluş olarak tespit edip, buluşa ilişkin hakların tamamının kendisine devrini teklif etmek.
Buluşu serbest buluş olarak tespit edip, kısmi hak devrini teklif
Buluşu serbest buluş olarak tespit edip her hangi bir hak talep etmemek.
Başvuru Sahibi:

Adı-Soyadı:

TC Kimlik No:E-Posta / Telefon:

İmza:

 

C- BULUŞA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

 

Buluş ile ilgili anahtar kelime (Buluşu en iyi şekilde ifade eden kelime ya da kelime gruplarını belirtiniz.)

 

Buluşun ilgili olduğu teknik alan (Buluşunuzun ait olduğu teknik alan hakkında genel bilgileri yazınız. İsterseniz bu konu ile ilgili yapılmış yayınlara, internet sitelerine vb. ait bilgileri paylaşabilirsiniz.)

 

Buluşun kullanım alanı / Buluşun ilgili olduğu sektör (Buluşun hangi sanayi kolu ile ilgili olduğunu yazınız. Bu konu ile ilgili üretim yapan yerli/yabancı firmalar hakkında bilgi veriniz.)

 

Buluş Öncesi Sektördeki Problem (Buluşun ortaya çıkmasına neden olan karşılaştığınız problemi belirtiniz.)

 

Buluş Öncesi Sektördeki Durum (Buluşunuz öncesinde sizin karşılaştığınız problemler sektörde nasıl çözümleniyordu. Kullanılan sistemler, çözüm yöntemleri ve buluşunuz ile ilgili ya da benzer konularda varsa patent başvuruları hakkında bilgi veriniz.)

 

Buluşunuzun Olgunluk Seviyesi (Buluşunuzun teknolojik açıdan hangi aşamada olduğunu belirtiniz)

 

☐    TRL 0: Fikir aşamasında

☐    TRL 1: Temel Araştırma Düzeyinde

☐    TRL 2: Teknoloji Konsepti Formüle Edildi

☐    TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı

☐    TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı

☐    TRL 5: Sanayi Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı

☐    TRL 6: Prototip Sistemi Geliştirmesi Yapıldı

☐    TRL 7: Gerçek Çalışma Ortamında Sistem Prototipinin Çalıştırılması Yapıldı

☐    TRL 8: Ticarileşme Öncesi İlk Sistemin Geliştirilmesi Tamamlandı

☐    TRL 9: Çalışma Ortamında Gerçek Sistemin Kanıtlanması-Ticari Uygulamaya Hazır

Ticarileşmesi için planlanan bir tarih var ise belirtiniz.  …./…./20….

 

Buluş Sonrası Sektördeki Durum (Buluşunuzun sektöre sağladığı avantajları belirtiniz)

 

Buluşunuz esnasında yararlandığınız kaynaklar ve destekler (hibe, fon)  nelerdir

 

Buluşunuzun tanıtımı / satışı ile ilgili yaptığınız çalışmalar ya da bu süreçte karşılaştığınız sorunlar

 

Buluşunuz ile ilgili yapılmasını düşündüğünüz işlemler hakkında bilgi veriniz (Örneğin buluşunuzu koruma altına almak istediğiniz bir ülke var mı?)

 

Buluşunuz ile ilgili ileriye dönük fikirleriniz / çalışmalarınız var mı (Bu soru ile ilgili detaylı bilgi vermek istemiyorsanız cevabınızı kısaca evet / hayır şeklinde de verebilirsiniz)

 

D- BULUŞA AİT ÖZET(Buluşunuzun kolay bir biçimde anlaşılmasına yardımcı olmak için çalışmanızın kısa ve sade bir özetini yazabilirsiniz.)

 

E- BULUŞA İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMALAR (Buluşunuz bir ürüne ait ise ürünü meydana getiren parçaların teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Hangi parçanın buluşunuza yenilik kattığını belirtiniz. Buluşunuz bir yöntemden oluşuyor ise bu yöntemi adım adım açıklayınız. Yine aynı şekilde hangi adımın buluşunuza yenilik kattığını belirtiniz. Hem ürün hem de yöntem için konuyu daha net anlaşılır hale getirebilmek için akış diyagramı, şema, teknik çizim vb. görsellerden yararlanabilirsiniz. Bu esnada her görsel için açıklama yapmayı unutmayınız.)

F – PATENT FAYDA MALİYET İLİŞKİSİ (Bu kısım SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır.)

 

Bu formu doldurmak sureti ile bilgilerini vermiş olduğum buluş hakkında, SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü’nün sınai mülkiyet hakkı sürecini izleme ve gerekiyorsa ilgili kuruluşlara başvuru yapma sürecini başlatmış olmaktayım. Söz konusu beyanım sürecin devamında da gerekli desteği ve bilgiyi vereceğim anlamına gelmektedir. Bu başvuruda verilen ve bundan sonra verilecek bilgilerin eksik, yanlış veya açık olmaması sonucunda doğabilecek maddi ve manevi zararlardan dolayı SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü’nün sorumluluğunun doğmayacağını kabul ederim. Bu formun kapsamı ile ilgili hususlarda SDÜ Teknokent Koordinatörlüğü’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder, bu formun içeriğinde vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

 

 

İmzalar:

 

Bu İçeriği Paylaş!